Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 23 Сортирай по:
Дипломна работа относно Стратегическото маркетингово планиране
Дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 89, качен на 25/01/2017 от tetradka.bg бр коментари 1
Като групираме насоките, в които текат мислите ни през един ден, неизбежно констатираме, че те най-продължително се задържат върху проблеми на настоящето. Анализирайки критично постъпките си всички търсим поуки от вчерашния ден. И млади и стари обаче гледат и към утре. Без конкретни виждания нашето движение към бъдещето е затруднено и забавено. Така е и с предприятието, с организацията. Стратегическото планиране не се ограничава дотова да разработва методология за опознаване на утре. То не е просто футурология или прогнозиране. То трябва да генерира знания, при помощта на които да се откриват
Ситуационен анализ при разработването на маркетинговата стратегия за развитие на продажбите на “Агрополихим” АД
Дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 75, качен на 04/11/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
След като се определи маркетинговата стратегия на фирмата, на нейна основа се формира маркетинговият микс. Той е комплекс от контролируеми пазарни променливи, които фирмата използва, за да достигне желаното ниво на продажбите на целевия пазар. Маркетинговият микс се състои от четири основни стратегии: продуктова, ценова, дистрибуционна и ценова стратегия. Те се разработват съвместно в комплекс. От изключителна важност е тяхната добра синхронизация. Те могат да се регулират, но до определени граници. Силно зависими са от факторите на обкръжаващата среда. Продуктова стратегия Продуктът е вс
Стратегически маркетингов анализ на „Дунапак Родина” АД.
Дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 60, качен на 04/11/2016 от tanev87 бр коментари 0
Стратегическото планиране на фирмената дейност е основна предпоставка и условие за успешен бизнес, защото означава вземане на ключови управленски решения с дългосрочен характер, от които зависи както съществуването, така и прогресивното развитие на дадено предприятие. Стратегическият маркетингов анализ има за цел да изясни миналото и сегашното състояние на стратегическите бизнес единици и техния бъдещ потенциал. На тази основа ръководството на фирмата, поставя стратегическите си цели и стратегиите за тяхното постигане, а именно, коя стратегическа бизнес единица да подкрепи ресурсно и от кoя
Разработване на маркетингов план на фирма „Медика”АД - гр. Сандански
Дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 89, качен на 12/04/2015 от admin бр коментари 0
РЕЗЮМЕ Разработването на настоящата дипломна работа има за цел разработване на маркетингов план на фирма „Медика” АД – гр. Сандански. Предметът на дейност на фирмата е производство на лекарстени форми и превързочни материали. Разработването на настоящата дипломна работа има за цел, следвайки логиката на теоретичното положение, да се анализира състоянието на организацията, да се акцентира върху основните проблеми в нейното настоящо развитие и да се предложат някои виждания за бъдещото развитие на дейността й. Дипломната работа е разработена в три части. В първата – теоретико – метод
Пазарна политика на застрахователното дружество.
Дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 81, качен на 23/10/2013 от elche_malko бр коментари 0
Маркетинга в областа на застраховането заема ключова позиция в управлението на застрахователните компании в условията на засилваща се конкуренция на застрахователният пазар. Понятието маркетинг произлиза от английската дума market и означава пазар. В специализираната литература се срещат редица определения на термина “маркетинг”. Според Филип Котлър маркетингът е “вид човешка дейност, насочена към задоволяване на нуждите и потребностите чрез размяна”. Прайд и Феръл определят маркетинга като “индивидуални и организационни дейности, които улесняват и ускоряват удоволетворяващите разменни отноше
Анализ на приходите на фирма “Вида-Стил” АД – гр.Видин.
Дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 51, качен на 23/05/2011 от mihaela бр коментари 0
Изграждането на пазарна икономика в България изисква познания в много нови за страната ни области. Едно от задължителните условия за ускоряване процеса на развитие на пазарната икономика е запознаването с маркетинга и неговото усъвършенствуване. Няма страна, в която организацията на маркетинга да не е проблем с изключителна актуалност. Сега, когато в България се установяват нови пазарни принципи маркетингът постепенно започва да се утвърждава, като основен фактор в организацията и управлението на стопанския живот. Маркетингът е комплекс от принципи, методи, организация и техника за изслед
МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ В ИНТЕРНЕТ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В КНИЖНИЯ ПАЗАР.
Дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 109, качен на 19/05/2011 от admin бр коментари 0
Могъщите сили на глобализацията и техническия напредък определят ускорените темпове, с които пазарите се променят. Ние всички сме свидетели на жестоката конкуренция, бурното развитие на Китай и Индия, пренаситеното разнообразие от продукти на пазара, преминаването на водещите позиции от производителите към огромните търговци на дребно, увеличената чувствителност на потребителите към ценовите равнища, намаляващата ефективност на познатите комуникационни канали и средства, както и намалената лоялност на клиентите към определена марка. И всичко това в условията на глобална финансова криза
Продуктово-пазарни изследвания на равнище компания.
Дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 88, качен на 19/05/2011 от qvor бр коментари 0
Целта на настоящата разработка е определяне, анализиране и оценяване на продуктово-пазарната стратегия на "Боди спорт" – с Медово. Приоритетното място на продуктово-пазарната стратегия в системата на маркетинга като пазарно ориентирана концепция за управление се определя от това, че продуктът е най-важният сред елементите от групата на класическите елементи на маркетинга. Целта на първата част от настоящата разработка е да бъде изследвано и систематизирано представено основното от теорията и методологията на продуктово-пазарните изследвания. От тази цел произтичат следните задачи на първат
Mаркетинговата стратегия на Фирма “Карима” ООД- гр. Пещера.
Дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 65, качен на 19/05/2011 от admin бр коментари 0
Стратегическото намерение на фирмата е да бъде лидер в производството на висококачествени дамски кожени ръкавици, осигуряващи повишаване на имиджа и самочувствието на своите клиенти. Мисията на „Велур” е отговор на въпроса „Защо съществуваме”? Отговорът е не само реализиране на печалби, но и осигуряване на:  Продукция задоволяваща нуждите на своите потребители  Производство, което е безопасно за жизнената среда  Развитие и просперитет на дистрибуторите, осигуряващи потенциални продажби  Обратна връзка с потребителите за качеството на продукта  Отговорност пред своите бизнес партньо
МАРКЕТИНГОВО ПРОГНОЗИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ ПАЗАР (на примера за производство и търговия на пшеница и производните й промишлени продукти).
Дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 89, качен на 19/05/2011 от juls бр коментари 0
Прогнозирането на продажбите е ключов фактор за успеха на фирмата и изходен пункт във фирменото планиране, прогнозата за продажбите е от решаващо значение в планирания процес поради сл. причини: 1.В нея намират комплексно отражение на всички основни дейности на фирмата и промените, които настъпват в тях. 2. От продажбите се определя производствена програма, потребностите от ресурси, равнището на запасите – т. е. основните количествени и качествени параметри на производството и неговата ресурсна осигуреност. 3. От прогнозата за продажбите се приемат най-важните финансови показатели за дейно
Маркетингов микс на „Винзавод АД”- Асеновград.
Дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 71, качен на 19/05/2011 от kiselo бр коментари 0
Маркетингът се заражда в условията на настъпващи промени в пазарната ситуация на капиталистическите страни във връзка с преодоляването на отрицателните последствия от свръхпроизводството и пазарния хаос, предизвикани от промишлената революция. Рязкото увеличаване на производството на стоки за потребление води до все по-голямо насищане на пазара, поради което производителите започват много повече да се съобразяват с вкуса, желанията и търсенето на потребителите с оглед спечелване на здрави позиции на пазара. Днес маркетингът все повече се разглежда като изкуство да се прави пазарна политика въ
Значение на рекламата в комуникационната политика на фирмата.
Дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 50, качен на 19/05/2011 от gosha бр коментари 0
Според многоезичната, мрежово-базирана свободна енциклопедия “Уикипедия” комуникацията “може да се възприеме като комплексна област за подготовка, съставяне и предаване на съобщения. В най-общ смисъл означава информационен процес за обмен и споделяне на значение между хората, породени от съвместна дейност.” Хората са социални същества и поради този факт изпитват потребност и притежават огромен потенциал за социално общуване. Група, общуваща ефективно може да извърши повече неща от друга, общуваща не дотам ефективно. Споделянето на значения се случва ежесекундно и е необходимо за нормалното пСтр 1 2

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 636 )
Ученици ( 1 )

ВИД
Дипломни работи ( 251 )
Курсови работи ( 161 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 98 )
Готови дипломни работи ( 23 )
Казуси ( 21 )
Теми ( 19 )
Бизнес план ( 8 )
Реферати ( 7 )
Лекции ( 7 )
Презентации ( 7 )
Дисертация ( 6 )
Доклади ( 6 )
Есета ( 5 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 4 )
Анализи ( 3 )
Изследвания ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 1 )
Поръчай казус ( 1 )
Книги ( 1 )
Проекти ( 1 )
Пищови ( 1 )
Тестове ( 1 )
Биографии ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Маркетинг ( 408 )
Счетоводство ( 64 )
Финанси ( 49 )
Технически и инженерни специалности ( 21 )
Публична администрация ( 19 )
Мениджмънт / Управление ( 18 )
Туризъм ( 17 )
МИО ( 10 )
Пожарна и аварийна безопасност ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Дипломни работи, Маркетинг
Real Time Web

Analytics