Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 49 Сортирай по:
Състояние и перспективи на глобалния валутен пазар
Дипломни работи, по Финанси, брой страници 57, качен на 24/03/2016 от dyordanova бр коментари 0
Ще се направи и обстоен анализ на валутния пазар в България, с неговите основни тенденции на развитие, показатели, тип на сключване на валутни сделки, както и влиянието на българския валутен пазар по отношение на глобалния валутен пазар. Следва да се обърне голямо внимание на основните типове валутни сделки, както и тяхното влияние върху глобалния валутен пазар. Връзките между финансовите центрове, които имат много добре развит валутен, паричен и капиталов пазар, са в основата на ефективното функциониране на световния финансов пазар. Във връзка с това се подчертава значението на глоб
Ликвидация на щети при застраховка на имущество /
Дипломни работи, по Финанси, брой страници 90, качен на 25/09/2015 от 6mendi бр коментари 0
С приемането на Кодекса за застраховане от 01 януари 2006 г. са уредени правните норми на целия процес застраховане, както и правата и задълженията на участниците в него.Формулирани са също така и основните положения при функционирането на застрахователните дружества, сключването и поддържането на застраховките, както и изплащането на застрахователните суми. Интерес представляват условията, тарифите и ликвидацията на щети при отделните застрахователни дружества, в случая – Общите условия на застрахователно дружество “Армеец”. Информацията, която е представена е от Комисията за Финансов Над
Застраховка на домашни животни, птици, риба и кошери с пчели /Алианц/
Дипломни работи, по Финанси, брой страници 61, качен на 25/09/2015 от заза бр коментари 0
В настоящата тема ще бъдат разгледани същността, обхвата и насоките за развитие на застраховка „Животни, птици, риби и кошери с пчели”. Във връзка с това ще бъде извършен обзор на животновъдството в България като основа за налагане на застраховката на застрахователния пазар. Ще бъде разгледан опита на ЗАД „Алианц България” с застраховка „Животни, птици и кошери с пчели”, както и приложимостта й от други застрахователни компании. Застраховката е предназначена за хора занимаващи се с животновъдство и покрива риска от: • Смърт на животните в следствие на пожар • Смърт на животните в следств
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ.
Дипломни работи, по Финанси, брой страници 28, качен на 25/09/2015 от grigo бр коментари 0
Застрахователният пазар се явява важна съставна част от човешката дейност във всяка цивилизована страна, специфичен и сложен сектор ото икономиката. Тои е важен елемент на пазарната инфраструктура, неотменим компонент на икономическата и социалната сфера. Застрахователния пазар е мъстото, на което се срещат застрахователите или техните посредници с кандидатите за застраховане или презастраховане. За застрахователния пазар е характерно появяването на множество застрахователни компании, широк спектър на видове застраховки,допълнителни правни основания за сключване на застрахователни договори
Застраховане ”Живот” – Същност и особености .
Дипломни работи, по Финанси, брой страници 75, качен на 25/09/2015 от yrosla бр коментари 0
С приемането на Кодекса за застраховане от 01 януари 2006 г. са уредени правните норми на целия процес застраховане, както и правата и задълженията на участниците в него.Формулирани са също така и основните положения при функционирането на застрахователните дружества, сключването и поддържането на застраховките, както и изплащането на застрахователните суми. Интерес представляват условията и тарифите на отделните застрахователни дружества, в случая – Общите условия на ДЗИ.В Приложение1 се дава представа за правните положения, които регулират животозастрахователните отношения чрез Кодекса за З
Реформата към фискалната децентрализация в България
Дипломни работи, по Финанси, брой страници 115, качен на 15/02/2012 от pavkata бр коментари 0
Настоящата дипломна работа е избрана от нейният автор поради актуалността й, а именно доколко необходима беше фискалната децентрализация, по най-добрия начин ли се осъществи тя и какво е бъдещето й. Твърде дългият период на преход забави развитието на икономиката и затрудни общините при набиране на необходимия им финансов ресурс. От друга страна, скорошното присъединение на страната ни към ЕС постави нови изисквания по отношение качеството на предоставяните местни публични блага. Наложи се нов поглед и начин на организация на общинските финанси. Ето защо в центъра на настоящата разработка сто
Търговски и банков кредит; видове, форми, историческо развитие, принципи на банковото кредитиране
Дипломни работи, по Финанси, брой страници 75, качен на 15/02/2012 от slavena бр коментари 0
Дипломна работа по финанси в 5 глави с множество таблици, графики и реални примери.
Управление на външния дълг на Република България
Дипломни работи, по Финанси, брой страници 121, качен на 15/02/2012 от milenita бр коментари 0
Държавния дълг е неизплатеното, непогасеното задължение на държавата към кредиторите й по всички сключени от нея заеми към определена дата. Държавния дълг е сложно явление с динамичен характер и множественост на факторите, които го определят и последиците от него. Държавния дълг може да се разглежда на основна част ( главница ) и лихви по нея.
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ
Дипломни работи, по Финанси, брой страници 44, качен на 15/02/2012 от pinko бр коментари 0
Когато се говори за риск, трябва да се има в предвид, че рискът, е непредвидимо действие или събитие, което със своето проявление, може да доведе до неблагоприятни последици. Когато същият този риск се пренесе в банковата сфера, тогава той може да причини големи загуби за банката. Тези загуби могат да се състоят в загуба позициите на банката на пазара, загуба на доверието на нейните клиенти и на другите банки и други, а в най – лошия случай и до банков фалит. В своята дейност всяка една банка извършва множество операции, чиято крайна цел е реализиране на печалба. Такива операции могат да бъд
Управление на риска в банковия сектор
Дипломни работи, по Финанси, брой страници 73, качен на 15/02/2012 от kasandra бр коментари 0
Проблемът за управлението на рисковете в банковата сфера стана особено актуален след като много от банките в България натрупаха лоши кредити, което в крайна сметка доведе до техния фалит. Изграждането на оптимални системи за ограничение на рисковете трябва да бъде от първостепенно значение за топ-мениджмънта на банковите институции. Глобализацията на финансовите пазари, увеличаващият се брой финансови операции на българските банки поставя нови условия и трудности пред риск-мениджмънта. Дори в индустриално развитите страни често явление е фалитът на банки, чиито риск-мениджмънт системи не от
БАНКОВИТЕ ПРЕВОДИ И SG EXPRESSBANK.
Дипломни работи, по Финанси, брой страници 93, качен на 14/06/2011 от admin бр коментари 0
Банковият превод е първата, посочена от Наредба 3 форма на плащане. Плащането е безкасово, но то може да бъде съчетано с предаване на пари в брой, ако сумата по превода се плаща на получателя на плащането на каса. Преводът е типичен пример за кредитно плащане, което започва по нареждане на платеца. В практиката тази форма на плащане е известна с името кредитен превод. Плащането с превод може да бъде на малка или на голяма стойност, както местно,така и дистанционно. Преводът може да бъде вътрешнобанков или междубанков, електронен или документарен. В практиката банковият превод е известен и
Анализ и оптимизация на местните данъци и такси.
Дипломни работи, по Финанси, брой страници 69, качен на 25/05/2011 от 762 бр коментари 0
Делението на местните приходи на собствени и трансферни е свързано с правата на местните власти да вземат автономни решения относно равнището на съответните видове приходи. От гледна точка на местното самоуправление изключително местните данъци са най-доброто решение, следвани от групата на споделените данъци и таксите за ползването на услуги. Следват субсидиите с общ характер и целевите субсидии като приходоизточник, който носи със себе си най-големи ограничения относно свободата на действие на местните власти. Високият относителен дял на приходите от местни такси спрямо общата сума на прСтр 1 2 3 4 5

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 599 )
Ученици ( 3 )

ВИД
Дипломни работи ( 251 )
Курсови работи ( 153 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 44 )
Готови дипломни работи ( 33 )
Лекции ( 25 )
Теми ( 18 )
Реферати ( 17 )
Казуси ( 10 )
Доклади ( 9 )
Пищови ( 6 )
Тестове ( 6 )
Задачи ( 5 )
Изследвания ( 3 )
Бизнес план ( 2 )
Презентации ( 2 )
Дисертация ( 2 )
Есета ( 2 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 2 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 2 )
Проекти ( 2 )
Учебници ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Анализи ( 1 )
Поръчай казус ( 1 )
Упражнения ( 1 )
Коментар ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Финанси ( 400 )
Счетоводство ( 64 )
Маркетинг ( 23 )
Технически и инженерни специалности ( 21 )
Публична администрация ( 19 )
Мениджмънт / Управление ( 18 )
Туризъм ( 17 )
МИО ( 10 )
Пожарна и аварийна безопасност ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Дипломни работи, Финанси
Real Time Web

Analytics