ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (29)

ВИД
Курсови работи (15)
Дипломни работи (3)
Реферати (3)
Теми (3)
Доклади (2)
Лекции (2)
Презентации (1)

КАТЕГОРИЯ
Данъци (29)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 29 Сортирай по:
Данъци
ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА /ЗДДФЛ/.
Реферати, по Данъци, брой страници 12, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Във връзка с данъка върху доходите е необходимо да се посочат две важни понятия. В международното данъчно право е възприето понятието „агрегация“. Този термин се използва за сумиране на доходите на данъкоплатеца от всички източници с цел определяне на съответната ставка за данък върху доходите. За данъчни цели в някои страни, където се практикува облагане с данък на домакинството, се сумират доходите на съпруга и съпругата, а често и на непълнолетните им деца, но не се включва доходът от трудови правоотношения, който се облага отделно при източника . Когато минималната работна заплата е по-ви
СИСТЕМА ЗА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН КОНТРОЛ
Курсови работи, по Данъци, брой страници 20, качен на 05/11/2017 от nuran бр коментари 0
По своята функционалност, данъчно-осигурителният контрол е компонент на стопанския и финансов контрол и е специфично осъществяван вариант на финансовия контрол. Действията, които се приемат от органите на приходите се свеждат до предотвратяване, откриване и санкциониране на незаконното отбягване на данъчните и осигурителните задължения. Контролното въздействие се осъществява от приходната администрация, по предварително регламентиран ред и начин. В научната и в учебната литература по контрол понятието данъчно-осигурителен контрол се появи тогава,когато нормативно се обедини събирането и об
РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ И ДОКУМЕНТИ ИЛИ ДАННИ НА ТЕХНИЧЕСКИ НОСИТЕЛ И ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ.
Курсови работи, по Данъци, брой страници 11, качен на 23/11/2015 от admin бр коментари 0
Съгласно Наредба 8 декларациите могат да се подадат или в писмен вид т.е. на хартиен носител въз основа на правилно попълнени образци, на електронен носител или по електронен път чрез електронен подпис. Така, че за да е налице успешно подаване на тези декларации и всъщност те да се считат за подадени така, че да не се санкционират за неподадени декларации е необходимо изпълнението на някои изисквания и условия съгласно Наредба 8. Декларации обр. 1 и 3 се подават само на електронен носител или по електронен път, когато осигурителят има повече от две осигурени лица. В случаите, при които осигур
Същност на социалното осигуряване.
Реферати, по Данъци, брой страници 15, качен на 15/09/2014 от Boyadzhiev бр коментари 0
В много публикации обаче не се прави разлика между социалното осигуряване , социална защита , а се говори за разширително и по-тясно разбиране на схемите за социална защита на населението.В българската литература и най-вече в общоприетата практика тази разлика още по-трудно се улавя от обикновения читател поради еднаквото разбиране на изразите “social insurance” и “social security” . Отсъствието на понятието „социално застраховане” в съвременната българска икономическа литература осигурителното право всъщност е една от причините за терминалогичното объркване да стане ясна разликата между соци
Данъчни теории. Данъчна система на Република България.
Курсови работи, по Данъци, брой страници 13, качен на 19/07/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
През различните периоди правото на държавата да отнема част от дохода на физическите лица е обяснявано по различен начин. Едно от разпространените схващания свързва данъчното облагане с обстоятелството, че държавата като върховен собственик на цялата територия притежава правото на вечна рента. Данъците се разглеждат като рента на държавата върху земята. Широко разпространено е виждането за осигурителния характер на данъците т.е. осигурителна теория за данъците. Според нея държавата се разглежда като институция за взаимно осигуряване на гражданите срещу различни видове опасности, външни заплах
Данък върху наследствата.
Доклади, по Данъци, брой страници 7, качен на 17/06/2012 от cvetka87 бр коментари 0
Данъчната система е твърде важна съставна част на финансовата система въобще и на приходната система в частност. Тя може да бъде определена като съвкупност от прилаганите данъци и тяхната организация. Данъчната система е продукт на многовековното историческо развитие. Тя включва: - броя или съвкупността на прилаганите данъци, вкл. техните елементи; - органите и институциите, които осъществяват облагането, събирането, отчитането и контрола върху данъците, т. е. органите, които осъществяват практическата данъчна политика. Посочените елементи (компоненти) се намират в органическо единство и в
Същностна характеристика на данъчната ревизия.
Курсови работи, по Данъци, брой страници 15, качен на 26/01/2012 от 20062005 бр коментари 0
Понятието “ревизия” има специално съдържание – форма за осъществяване на данъчен контрол от специализирани данъчни органи. Като такива компетентните органи трябва да упражняват контрол за спазване на нормативните актове в сферата на ДП. Това е дейност на съпоставяне на фактически извършено с нормативно предписано… С други думи казано - данъчната ревизия е съвкупност от процесуални действия, осъществявани от данъчни органи, за установяване и доказване на факти и обстоятелства от значение за определяне на данъчни задължения. Легалното определение се съдържа в чл. 67 (1)ДПК, което гласи следното
ПРОБЛЕМИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ ЗА СИСТЕМАТА ИЛИ ПО ОТДЕЛНИ ВИДОВЕ ДАНЪЦИ
Курсови работи, по Данъци, брой страници 16, качен на 24/04/2011 от katerina бр коментари 0
Съдържание, увод, заключение и използвана литература от дипломна работа по финанси.
Проблеми при облагане на ЕТ.
Дипломни работи, по Данъци, брой страници 53, качен на 12/04/2011 от soshi бр коментари 0
Данъкът е сложна финансово-икономическа категория и има различни страни и аспекти. Преди всичко данъкът е правна категория и има правна същност, защото се установява и прилага само въз основа на закон. От правна гледна точка той е законосъобразно, задължително, безвъзмездно и принудително плащане от физическите и юридически лица в полза на фиска на държавата. Твърде отдавна е възникнал въпросът : кое дава основание на държавата да изземва по този начин определена част от създадените в частното стопанство блага и доходи? Отговорите на този въпрос са били различни, но днес е почти общоприето, че
ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ.
Дипломни работи, по Данъци, брой страници 89, качен на 12/04/2011 от admin бр коментари 0
Системата на социалното осигуряване е основен елемент в политиката на всяка цивилизована държава. Компонентите и възникват и търпят развитие на база на разнообразието на осигурителните рискове. Този принцип за изграждане на защита от страна на обществените институции при настъпване на рискови събития, свързани със здравословното състояние, трудоспособността, инвалидността и старостта е в основата на съвременните системи за социално осигуряване. страни на Европа. В края на 1945 г. в България е имало 364 663 задължително осигурени лица, от които 63% са наемни работници и служители; 19% - работ
ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ СЪБИРАЕМОСТТА.
Дипломни работи, по Данъци, брой страници 51, качен на 12/04/2011 от gg бр коментари 0
При създаването на вътрешните правила общините се ръководят от правната рамка, дадена в ЗМДТ, а решенията на общинските съвети и заповедите на кметовете по този закон се обявяват публично в 7 дневен срок от приемането им. Таксите могат да бъдат прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки. Министърът на финансите може да определя случаите, в които таксите задължително се плащат в брой или с общински таксови марки, но последните се използват по-рядко. Проблемът за контрола върху събираемостта на местните такси не е засегнат в ЗМДТ, но на основание чл. 80
ПРОБЛЕМИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ ЗА СИСТЕМАТА ИЛИ ПО ОТДЕЛНИ ВИДОВЕ ДАНЪЦИ
Курсови работи, по Данъци, брой страници 16, качен на 12/04/2011 от admin бр коментари 0
Целите, които си поставяме с разработването на настоящата дипломна работа във връзка с данъчния контрол в България са обособени в няколко направления на анализ и разглеждане, с оглед по-обхватното анализиране на проблематиката като тенденции, особености и перспективи на развитие. Не липсва и личен коментар, актуални публикации, свързани с анализиране на данъчната обстановка през последните години и някои от промените в Данъчно процесуалния кодекс (ДПК) и други данъчни закони, имащи пряко или косвено отношение към развитието и усъвършенстването на данъчния контрол в България. Основните нассокиСтр 1 2 3 ... 3
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни