ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

Договор за използване
Договор за използване на художествено произведение1. Определения
А.„художествено произведение” е произведение на изобразителното, приложното изкуство, на народните художествени занаяти, произведение на фотографията, обект на авторско право. То може да бъде обективирано под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин. Запаметяваното на фотографското изображение на художествено произведение в цифрова форма върху електронен носител също се счита за форма на обективиране на произведението. В този договор художественото произведение за краткост ще бъде наричано произведение.
Б. „автор” е физическото лице, създало произведението.
В. „носител на правото” е физическото или юридическото лице, което предоставя право за използване на произведението, съгласно условията на този договор. Носител на правото може да бъде и авторът на произведението.
Г. „ползвател” е юридическото лице, получило от носителя на правото, разрешение да упражнява права съгласно този договор.

2. Предоставяне на право за използване
При условията на настоящия договор НОСИТЕЛЯ НА ПРАВОТО предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ следните неизключителни права за използване на произведението за цял свят, както е описано по-долу:
a. Да разпространява оригинала и копията от произведението;
б. Да представя и показва публично произведението;
в. Да излъчва произведението по безжичен път, да го предава по кабел или друго техническо средство;
г. Да предлага достъп на неограничен кръг лица до произведението или част от него по безжичен път чрез базата данни на tetradka.bg, по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време индивидуално избрани от всеки от тях /право на предлагане на произведението в Интернет/;


3. Права и задължения на страните по договора
3.1 Права и задължения на НОСИТЕЛЯ НА ПРАВОТО
а. Носителят на правото върху произведението има право да иска от ползвателя да обозначава неговото име или друг идентифициращ го знак върху всеки екземпляр от произведението.
б. Носителят на правото върху произведението има право да иска запазване на целостта на произведението и да се противопоставя на всяка промяна в произведението от страна на ползвателя, извършена без негово съгласие;
в. Носителят на правото върху произведението е задължен да уведомява ползвателя за всяка промяна в произведението, извършена от него, в 7 дневен срок, считано от деня на извършване на промяната.
г. Носителят на правото върху произведението е задължен да гарантира на ползвателя спокойно упражняване на предоставените права и по-конкретно:
да гарантира, че не е осъществил и няма да осъществява действия, възпрепятстващи пълното упражняване на правата, предоставени по силата на този договор;
да гарантира, че правомерно е придобил правото върху произведението;
д. Носителят на правото върху произведението има право да получи възнаграждение от ползвателя за всеки реализиран екземпляр от произведението. Размера на възнаграждението се определя по реда на т.4 от настоящия договор;

3.2 Права и задължения на ПОЛЗВАТЕЛЯ
а. Ползвателят има право да упражнява спокойно всички права, които носителят на правото му предоставя с настоящия договор.
б. Ползвателят има право да иска от носителя на правото върху произведението да му предостави оригинал или копие от произведението с цел упражняване на правата, получени по този договор.
в. Ползвателят има право да получи възнаграждение за разпространението и реализацията на всеки екземпляр от произведението. Възнаграждението се определя по реда на т.4 в настоящия договор.
г. Ползвателят не може да променя произведението без съгласието на носителя на правото.
д. Ползвателят е длъжен да обозначава името на автора или друг идентифициращ го знак върху всеки екземпляр от произведението. В случай, че носителят на правото е лице, различно от автора, ползвателят е длъжен да поставя и неговото име или идентифициращ го знак върху всеки екземпляр от произведението.

4. Възнаграждение
Носителят на правото предоставя на ползвателя гореописаните права за използване на произведението срещу възнаграждение. Възнаграждението на носителя на правото се определя като безплатен достъп до материали от базата данни на tetradka.bg, с изключение на материали, които изискват Заявка за възмездна покупка на определен материал посочени в чл.9 (4) Общи условия. Носителя на правото, който изпрати свое художествено произведение получава 90 дни безплатен достъп до tetradka.bg.

5. Срок на договора
Договорът се сключва за срок от 30 дни. Ако нито носителят на правото, нито ползвателят възразят в писмена форма, след изтичането на този срок, договорът се подновява автоматично за следващ период от 30 дни. И така, ако не са налице писмени възражения от някоя от двете страни подновяването се извършва за следващи периоди от по 30 дни, до изтичане на срока на закрила на произведението съгласно приложимото право.

6. Ограничение на отговорността
Ползвателят не носи отговорност пред носителя на правото за каквито и да е вреди, произтичащи от неправомерното използване на произведението от страна на трети лица в Интернет.

7. Прекратяване на договора
а. Настоящият договор, заедно с правата, предоставяни по него, се прекратява автоматично при нарушение на което и да е условие на договора от страна на носителя на правото или на ползвателя. При нарушаване на условията на договора, страната нарушила условията дължи обезщетение на потърпевшата страна в размер на приходите, които биха се получили от реализирането на 10 екземпляра от произведението.
б. Доколкото договорът не се прекрати съгласно предходната разпоредба, той се прекратява с изтичането на срока на договора при условията на т.5.
в. Настоящият договор може да бъде прекратен с писмено предизвестие от една от двете страни, което да съдържа условията на прекратяване на договора и срока на прекратяване. Срокът за прекратяване на договора, отбелязан в предизвестието, не може да бъде по- малък от 3 месеца.
Г. Договорът може да се прекрати чрез писменно волеизявление на Носителя на правото до Ползвателя.

8. Приложимо право
За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, са подсъдни на компетентните съдилища в Република България.

9. Разни
а. При упражняване на правата, предоставени съгласно настоящият договор, ПОЛЗВАТЕЛЯТ предлага на всички потребители, договор за използване на произведението, според който те придобиват право на използване на произведението само с оглед на лични потребности и не могат да предоставят произведението за ползване на трети лица или да го използват с търговска цел или с цел за получаване на доход.
Б. Ползвателят има право да използва каквито е да е технологични мерки, чрез които да контролира достъпа до или използването на произведението, ако сметне за необходимо.
В. Настоящият договор се сключва в два идентични екземпляра, по един за всяка от страна.
Г. Съгласие с настоящия Договор от Носителя на правото се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Съгласен съм с Договора за използване” в рамките на процедурата по качването на материал и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни.

Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни